fbpx Privacy policy - Baldan Group

Privacy Policy

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

B&M s.r.l. MARKETING NEL BENESSERE, met zetel te Via Leonardo Bruni 25 – 20158 Milaan (MI), Fiscaal nummer 03382350266 en Btw-nummer 03247930278 (hierna, “Eigenaar”), als verantwoordelijke van de verwerking, informeert u overeenkomstig art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 nr. 196 (hierna: “Privacywet”) en art. 13 van de EU-Verordening nr. 2016/679 (hierna: “AVG”) dat uw gegevens op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden zullen worden verwerkt:

 

1.   Aard van de gegevens, doel van de verwerking en bewaartermijin

In het kader van de door de verantwoordelijke beheerde activiteit kunnen verschillende gegevens voor verschillende doeleinden worden verzameld, en wel als volgt:

 • Via de site verzamelde gegevens: Bij het surfen op de site kunnen gebruikers op verschillende punten hun gegevens achterlaten (op het gedeelte contact, contactformulier, enz.). De aldus verzamelde gegevens worden beheerd voor zover dat nodig is om de gestelde vraag te beantwoorden en worden aan het einde van de verwerking van de vraag gewist, tenzij de gebruiker klant wordt, zich inschrijft in de persoonlijke omgeving of zich abonneert op de nieuwsbrief.
 • Gegevens voor marketingactiviteiten en nieuwsbrieven: bij verschillende gelegenheden en via verschillende manieren (papieren formulier, website, inschrijfformulier) werd toestemming gevraagd voor de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden en inschrijving op de nieuwsbrief. Het lidmaatschap van deze diensten is geheel vrijwillig en u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een uitdrukkelijk verzoek daartoe te richten aan de hierboven vermelde contactpersonen of door gebruik te maken van de speciale functie in de berichten, zodat uw gegevens onmiddellijk uit onze mailinglijsten worden geschrapt.
 • Gegevens die nodig zijn voor administratieve en boekhoudkundige doeleinden: De gegevens die worden verzameld in het kader van het ondertekende contract of voor het beheer van de bestellingen, die wij online ontvangen hebben, worden uitsluitend voor administratieve, boekhoudkundige en belastingtechnische doeleinden beheerd en zijn strikt noodzakelijk voor het sluiten van het contract of de levering van de dienst of het product. Het ontbreken ervan maakt het onmogelijk de gevraagde dienst of het gevraagde product te kunnen verkrijgen. Het is mogelijk dat sommige gegevens niet correct of bijgewerkt zijn. Wij verzoeken u, een mogelijke correctie te melden aan uw gebruikelijke contactpersoon bij het bedrijf of op het volgende adres: privacy@baldangroup.it. Deze gegevens worden bewaard voor de duur van de bestaande relatie en zolang als vereist door de boekhoudkundige en belastingwetgeving.
 • Gegevens met betrekking tot de online betaling: Merk op dat indien de gebruiker overgaat tot de online aankoop van producten, de gegevens met betrekking tot de betaalmethoden voor B & M onbekend zullen blijven aangezien deze uitsluitend worden beheerd door betaalapplicaties (Stripe, Paupal, Giropay). Voor het privacybeleid van deze applicaties verwijzen we naar de betreffende beheerder. Wij benadrukken dat alle betaalinstrumenten op onze websites voldoen aan de beste veiligheidseisen in de sector.
 • Gegevens met betrekking tot de financiering: Indien de belanghebbende in het kader van promotionele initiatieven overgaat tot de aankoop van een apparaat met gebruikmaking van het financieringsinstrument, dient te worden opgemerkt dat B & M optreedt als externe verantwoordelijke van de verwerking en slechts verantwoordelijk is voor het verzamelen van informatie en het doorgeven ervan aan de desbetreffende financiële onderneming, naar wier privacybeleid verwezen wordt. In dat geval blijven de formulieren voor het verzamelen van gegevens uitsluitend als bewijs van het verzoek in de archieven van B&M en alleen gedurende de door de belastingwetgeving voorgeschreven periode.
 • Fotomateriaal: in het kader van door B&M-medewerkers georganiseerde evenementen kan video- en fotomateriaal worden verzameld voor demonstratie- en promotiedoeleinden. Dit materiaal zal worden gebruikt op alle communicatiekanalen, die door B&M beheerd worden, met inbegrip van maar niet beperkt tot: website, sociale media, brochures, enz. Het staat de belanghebbende vrij zijn toestemming voor de publicatie van zijn beelden te weigeren of anders wordt hem verzocht het betreffende formulier in te vullen, naar de inhoud waarvan wij verwijzen.

 

Het staat u echter vrij uw toestemming op elk moment in te trekken door een verzoek te sturen aan het volgende adres: privacy@baldangroup.it. In dit geval zal B&M de inhoud die daarop betrekking heeft verwijderen, met uitzondering van al het reeds gepubliceerde en verspreide materiaal. Ook dient te worden opgemerkt dat B&M niet verantwoordelijk is voor misbruik van de foto’s/videobeelden door derden die zich deze hebben toegeëigend. Het op deze wijze verzamelde foto- of videomateriaal blijft tot maximaal drie jaar na publicatie in het digitale archief van B&M.

 

2.  Ontvangers

In het kader van de bovengenoemde doeleinden kunnen de op deze wijze verzamelde gegevens toegankelijk worden gemaakt voor:

 • Aan werknemers en medewerkers van de verantwoordelijke voor de verwerking in Italië en in het buitenland, in hun hoedanigheid van verantwoordelijke en/of interne verwerkers van de gegevens en/of systeembeheerders;
 • Aan derde bedrijven of andere entiteiten (bijvoorbeeld kredietinstellingen, professionele kantoren, consultants, verzekeringsmaatschappijen voor het verlenen van diensten, marketingbureaus, digitale platforms, enz.) die namens de verantwoordelijke voor de verwerking activiteiten verrichten, in hun hoedanigheid van externe gegevensverwerkers.
 • toezichthoudende instanties (zoals IVASS), gerechtelijke autoriteiten, verzekeringsmaatschappijen voor het verlenen van diensten, alsmede aan de personen aan wie de wet openbaarmaking verplicht stelt met het oog op de verwezenlijking van de bovenvermelde doeleinden. Zij zullen de gegevens verwerken in hun hoedanigheid van zelfstandige verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens.
 • In het kader van promotionele initiatieven die op het hoofdkantoor van de klanten van B&M worden georganiseerd, worden de persoonsgegevens van personen die belangstelling blijken te hebben voor het initiatief, beperkt tot wat noodzakelijk is voor het goede beheer van het initiatief en vervolgens gewist, tenzij de klant niet zelfstandige behandelingen voorstelt waarvan hij de eigenaar is.

De gegevens worden niet naar het buitenland verzonden, behalve voor opname in de e-mail-marketingplatforms die door B&M worden gebruikt en die hun naleving van de AVG via passende contractuele clausules garanderen.

 

3.  Rechten van de belanghebbende

Wij willen u eraan herinneren dat volgens hoofdstuk III van de AVG 679/2016, de belanghebbende het recht heeft om:

 • toegang te vragen tot zijn persoonsgegevens en te vragen dat deze worden gecorrigeerd, gewist of beperkt.
 • de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte gegevens, de ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt, de bewaartermijn tekennen.
 • de toestemming op elk moment in te trekken, rekening houdend met de gevolgen van een dergelijke keuze
 • te verzoeken om (zo mogelijk) gegevens te wissen die niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. persoonlijke gegevens te verwijderen die gekoppeld zijn aan de persoonlijke omgeving van onze sites, een speciale functie in uw persoonlijk profiel
 • bezwaar te maken tegen profilering of direct marketing
 • een klacht bij de Autoriteit voor Gegevensbescherming in te dienen.
 • de entiteiten te kennen waaraan persoonsgegevens kunnen worden verstrekt en het uittreksel van bestaande contracten met deze entiteiten te controleren.

 

Verzoeken kunnen als volgt aan B&M worden gericht:

 • Aangetekende brief aan B&M s.r.l. MARKETING IN HET WELZIJN – Via Leonardo Bruni 25 – 20158 Milaan (Italië)
 • Een e-mail naar het adres  privacy@baldangroup.it